Students

2013 Batch
  • Ashok Kumar
  • Date Akshay Ravindra
  • Dhole Sanket Bhimrao
  • Georgy C. Luke
  • M V Ajay Kumar Nair
  • Maya Verma
  • Mayank Mishra
  • Mohammed Rameez Qureshi,
  • Ritwik Upadhyay
  • Rohitash Yadavi
  • Saoji Shravan Bhushan
  • Sreekanth D

2014 Batch
  • Antony James
  • Ashwin R
  • Deepak Dixit
  • Deo Ashish Samanta
  • Kucheriya Gaurav Sunil
  • Kulkarni Varun Shirish
  • Limaye Gayatri Pramod
  • Mayank Jain
  • Prerak Deep
  • Satvik Goswami
  • Satyam Gupta
  • Shilpa Saini
  • Shivam Dixit
  • Shubham Tiwar
  • Suman Dutta
  • Vidit Das

2015 Batch
  • Shreyas Nagabhushana Samaga
  • Muttareddygari sreechakra
  • Lalatendu Keshari Nayak
  • Aditesh Kumar Anand
  • Ranveer Kumar Singh
  • Abhinandan Gupta
  • Amritendu Das
  • Ekta Tiwari
  • Sanyam Singla
  • Sarfaraj Biswas
  • Umashankar S
  • V Sreshta
  • Vishal Gupta


Integrated Ph.D. 2014 Batch
  • Nupur Patanker
  • Anshu

Integrated Ph.D. 2015 Batch
  • Arnab Dey Sarkar
  • Navin Ji Mishra
  • Prashant Tiwari
  • Riju Basak
  • Shubham Trivedi
  • Shubhendu Singh
  • Swapnil Tripathi

Integrated Ph.D. 2016 Batch
  • Sagar Naganath Shinde
  • Sourayan Banerjee
  • Aditya Tiwari
  • Naveen Kumar
  • Renu

Integrated Ph.D. 2017 Batch
  • Amandeep Khera
  • Rajesh Dey


Ph.D. 2015 Batch
  • Arusha C
  • Neeraj Kumar Dhanwani

Ph.D. 2016 Batch
  • Apeksha Sanghi
  • Kalachand Shuin
  • Lokenath Kundu

Ph.D. 2017 Batch
  • Suprokash Hazra
  • Apurva Seth
  • Haritha C